Regulamin sklepu

 

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem https://subaru.eparts.pl/ , prowadzony jest przez Emil Frey Motors Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0001035067, REGON: 525262311, NIP: 9452272871, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

Dane kontaktowe:
 

* adres do doręczeń: Emil Frey Motors Spółka z o.o., 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 40 z dopiskiem „Sklep internetowy”;
* e-mail: subaru@eparts.pl
* telefon kontaktowy: +48422082307; +48663888064
 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym m.in. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży. Regulamin wskazuje także sposoby realizacji uprawnień Klientów, w tym Konsumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Klientów przysługujących na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest także w formacie PDF https://subaru.pl/docs/Regulamin_sklep_internetowy.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W celu usprawnienia realizacji uprawnień Konsumentów Sprzedawca udostępnia także swój wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość w formacie PDF https://subaru.pl/docs/odstapienie_od_umowy.pdf  (korzystanie ze wzorów nie jest obowiązkowe).

 

 § 1 Definicje

Wymienione poniżej terminy, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

 1. Klient – korzystająca ze Sklepu internetowego: (1) osoba fizyczna (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna uzyskać, w każdym przypadku gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodę przedstawiciela ustawowego; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mogą działać wyłącznie przez osoby umocowane. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są obowiązane do przedłożenia, na żądanie Sprzedawcy, potwierdzeń odpowiednio: zgody przedstawiciela ustawowego albo swojego umocowania.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez: zapamiętanie wybranych Produktów (również po zakończeniu sesji przeglądarki, co jednak nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji), podanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, umożliwienie wpisania ewentualnych kodów rabatowych, podsumowanie ceny oraz kosztów dostawy, wybór miejsca i formy dostawy oraz sposobu płatności. Koszyk umożliwia Klientowi złożenie jednocześnie więcej niż jednej oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Konto Klienta – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego takich jak: składania zamówień, przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, dostęp do historii zamówień. Korzystanie z usługi Konto Klienta jest możliwe po dokonaniu prawidłowej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Sklepu internetowego. Dostęp do Konta Klienta wymaga ustalenia przez Klienta loginu (wskazany adres e-mail) oraz hasła (ciąg znaków umożliwiających potwierdzenie tożsamości Klienta). Usługa Konto Klienta jest przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych.
 6. Produkt – towar (rzecz ruchoma) przeznaczony do sprzedaży w Sklepie internetowym. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe.
 7. Sklep internetowy – platforma e-commerce prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://subaru.eparts.pl (wraz z podstronami), w ramach której zawierane są Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca – Emil Frey Motors Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0001035067, REGON: 525262311, NIP: 9452272871, będąca stroną umów zawieranych w ramach Sklepu internetowego (w tym Umów sprzedaży) oraz administratorem strony internetowej Sklepu internetowego.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Każdy Produkt objęty Zamówieniem jest przedmiotem odrębnej Umowy sprzedaży.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 ze zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia jednej lub więcej Umów sprzedaży na odległość. Zamówienie może obejmować więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy sprzedaży (tj. obejmować więcej niż jedną sztukę Produktu lub obejmować więcej niż jeden rodzaj Produktu), jednakże każda oferta stanowi odrębną podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.
   

     § 2 Postanowienia ogólne

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Informacje udostępnione w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
 3. Umowy są zawierane przez Sprzedawcę w języku polskim.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych:
 1. komputer, smartfon lub inne urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet;
 2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge (zalecane jest korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej);
 3. aktywny adres e-mail.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Istotne naruszenia Regulaminu stanowią w szczególności:
 1. podanie nieprawdziwych danych osobowych albo brak niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ich zmianie (w przypadku gdy aktualizacja danych osobowych jest niezbędna do realizacji Umowy sprzedaży lub usług świadczonych drogą elektroniczną);
 2. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, tj. np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym);
 3. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub wprowadzający Sprzedawcę w błąd (w szczególności zabroniona jest modyfikacja treści dostarczonych przez Sprzedawcę takich jak np. cena lub opis Produktu oraz korzystanie z jakiejkolwiek formy automatyzacji procesu składania Zamówień, w tym korzystanie z botów lub innego podobnego oprogramowania);
 4. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionych informacji handlowych (spam).
   

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
 1. Konto Klienta,
 2. Koszyk.
 1. Usługa Konto Klienta jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych. Umowa o świadczenie usługi Konto Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem prawidłowej rejestracji. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta w każdym czasie (bez podania przyczyny i nieodpłatnie). W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta, Klient może wysłać wiadomość e-mail ze swoim oświadczeniem o wypowiedzeniu (usunięciu konta) oraz loginem na adres e-mail Sprzedawcy. Konto Klienta zostanie usunięte przez Sprzedawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Klient może także samodzielnie wskazać termin wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta (nie krótszy niż 3 dni robocze od złożenia oświadczenia). Z chwilą usunięcia konta umowa o świadczenie usługi Konto Klienta wygasa.
 2. W ramach usługi Konto Klienta, Klienci korzystają z funkcjonalności Klienta. Przedmiotem Klienta jest: (1) umożliwienie Klientom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, oraz (2) wysyłanie Klientom przez Sprzedawcę spersonalizowanych informacji handlowych zawierających m.in. dedykowane oferty handlowe (na podstawie podanych danych osobowych oraz aktywności Klientów, w szczególności w oparciu o historię zakupów) albo inne informacje mające na celu promowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę (np. o informacje o wydarzeniach, konkursach i promocjach).
 3. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka" i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk". Informacje o Produktach dodanych do Koszyka są przechowywane także po zamknięciu sesji przeglądarki internetowej, jednakże nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dodanie Produktu do Koszyka nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji.
 4. Sprzedawca umożliwia także Klientowi przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail do Sprzedawcy.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, zalecane jest, aby Klient wskazał: (1) przedmiot reklamacji, tj. opisał powód złożenia reklamacji, (2) swoje dane kontaktowe oraz (3) preferowaną formę udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na trwałym nośniku (np. e-mail, forma pisemna). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacje, na trwałym nośniku, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej).
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, z ważnych przyczyn, tj. w przypadku:
  1. zaprzestania świadczenia usługi Konto Klienta
  2. braku aktywności Klienta (zalogowania do usługi) przez okres 3 lat;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług wynikającej z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiany zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub funkcjonalności).
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, z ważnych przyczyn, tj. w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu (zgodnie z § 2 ust. 5 powyżej). Oświadczenia Sprzedawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą składane na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji do usługi Konto Klienta.
 10. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, Sprzedawca może także czasowo zablokować lub ograniczyć dostęp Klienta do wszystkich lub wybranych usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego (w tym odmówić realizacji Zamówienia). Sprzedawca, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, poinformuje Klienta o zakresie, przyczynie i okresie obowiązywania blokad lub ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   

§ 4 Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania z Klientem, są dostępne w ramach Sklepu internetowego, w szczególności na podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
 2. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży poprzez realizację Zamówień składanych przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego (poprzez Koszyk).
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Koszyk należy dodać wybrany(- ne) Produkt/Produkty do Koszyka i kliknąć przycisk „złóż zamówienie", a następnie podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z wyświetlonymi komunikatami, tj.:
 1. wprowadzić dane adresowe oraz ewentualnie także dane do faktury VAT;
 2. wybrać sposób płatności oraz formę i adres dostawy;
 3. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", co skutkuje przesłaniem Zamówienia do Sprzedawcy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
 1. Do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, korygowania ewentualnych błędów (w zakresie wybranych Produktów i pozostałych danych wskazanych w ust. 3 powyżej).
 2. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami albo o sposobie obliczenia ich wysokości, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia. Sprzedawca może wprowadzić limit Produktów lub limit łącznej ceny za Produkty możliwych do objęcia jednym Zamówieniem. Informacja, o ewentualnych ograniczeniach, będzie każdorazowo wskazana najpóźniej w chwili podsumowania Zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia jednej lub więcej Umów sprzedaży. Potwierdzeniem złożenia ofert/oferty przez Klienta jest automatyczna wiadomość e-mail o tytule „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia" wysłana przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail.
 4. W przypadku chęci skorzystania przy składaniu Zamówienia z posiadanej przez Klienta karty Klubu Subaru Klient musi się skontaktować ze Sprzedawcą indywidualnie poprzez wysyłkę wiadomości e-mail.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności za przedpłatą (płatność z góry) Klient może zostać przekierowany do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 6. Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje Zamówienie Klienta, a następnie: (1) potwierdza akceptację ofert/oferty Klienta poprzez wysyłkę wiadomości e-mail o tytule „Zamówienie przekazane do realizacji" albo (2) informuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia (nieprzyjęciu ofert/oferty Klienta), w szczególności w przypadku: naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, braku dokonania płatności za przedpłatą w terminie wskazanym.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert/oferty Klienta przez Sprzedawcę, tj. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule „Zamówienie przekazane do realizacji", zawierającej potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku gdy Klient wybrał sposób płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym terminowego odbioru i zapłaty za przesyłkę. Odmowa odbioru lub zapłaty za przesyłkę w uzgodnionym terminie skutkuje uznaniem Umowy sprzedaży za niezawartą, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta poprzez wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia. Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę sprzedaży.
 9. W przypadku gdy Klient nie odbierze opłaconej przesyłki (w terminach wynikających z wybranej formy dostawy), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia dodatkowego terminu odbioru. W przypadku gdy Klient ponownie nie odbierze przesyłki, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Klienta. Jednocześnie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną płatność (przy użyciu tożsamego sposobu płatności). Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę sprzedaży.
 10. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu i bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Klient może anulować złożone Zamówienie, a po akceptacji ofert/oferty przez Sprzedawcę odstąpić od zawartej jednej lub więcej Umów sprzedaży, poprzez kontakt ze Sprzedawcą, do chwili otrzymania wiadomości e-mail o przekazaniu Zamówienia do realizacji.
 11. W przypadku gdy spełnienie świadczeń wynikających z Umowy sprzedaży, przez którąkolwiek ze stron, stanie się niemożliwe w całości lub w części, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi ew. otrzymaną płatność (przy użyciu tożsamego sposobu płatności).
 12. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z brakiem możliwości realizacji Zamówienia, anulowaniem Zamówienia oraz odstąpieniem od Umowy sprzedaży, o których mowa w niniejszym paragrafie (z wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa).
 13. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że w treści ich regulaminów wskazano inaczej.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi wraz z dostawą Produktu dowód zakupu (fakturę VAT lub paragon) Na życzenie Klienta Sprzedawca może przesłać faktury VAT w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 15. Ze względu na ograniczoną dostępność niektórych Produktów, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakresie sprzedaży Produktu (np. każdy Klient będzie mógł złożyć Zamówienie na nie więcej 1 Produkt danego rodzaju w wybranym rozmiarze). Informacja, o ewentualnych ograniczeniach w zakresie sprzedaży Produktów, będzie każdorazowo umieszczona na podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
   

§ 5 Formy i koszt dostawy

 1. Dostawa Produktu jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca może ustanowić minimalny próg wartości Zamówienia powyżej którego Sprzedawca ponosi koszty dostawy Produktu. Aktualne informacje o dostępnych formach dostawy Produktu i ich kosztach są wskazane Klientowi w zakładce „Formy i koszt dostawy" udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o której mowa § 4).
 3. Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, sposobu płatności oraz liczby złożonych ofert.
 4. Klient może wybrać odbiór osobisty Produktu w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Łódzkiej 40 w Rzgowie, w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru telefonicznie (42 208 23 07).
 5. Na termin dostawy do Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika.
 6. Przewidywany termin dostawy wskazany jest w zakładce „Formy i koszt dostawy". Sprzedawca może również wskazać przewidywany termin dostawy w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli w zakładce „Formy i koszt dostawy", lub w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, nie wskazano krótszego terminu, przewidywany termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych (dostawa na terenie RP), o ile w przypadku Produkt nie wskazano terminu dłuższego. W przypadku Zamówienia więcej niż jednego Produktu przewidywany termin dostawy równy jest najdłuższemu z terminów dostawy wskazanych dla poszczególnych Produktów.
 7. W przypadku zawarcia jednocześnie więcej niż jednej Umowy sprzedaży (tj. realizacji Zamówienia składającego się z więcej niż jednej oferty), zamówione Produkty mogą być dostarczane Klientowi w więcej niż jednej przesyłce, przy czym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z rozdzieleniem przesyłek.
   

§ 6 Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży, w szczególności płatność elektroniczną za przedpłatą (z góry) za pomocą zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę.
 2. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa" udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o której mowa § 4).
 3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, wybranej formy dostawy oraz liczby złożonych ofert.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznych serwisów prowadzonych przez dostawców usług płatniczych.
 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w szczególności poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail Klienta.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za przedpłatą (z góry), za pomocą zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Klient jest obowiązany do zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy Produktu oraz innych fakultatywnych opłat wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 2 godzin od chwili złożenia Zamówienia, tj. od chwili otrzymania od Sprzedawcy automatycznej wiadomości e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia". Brak dokonania płatności, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje brakiem możliwości realizacji Zamówienia (nieprzyjęciem ofert/oferty Klienta).
   

§ 7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - ​obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub za pomocą formularza udostępnionego w ramach Sklepu internetowego (https://subaru.pl/docs/odstapienie_od_umowy.pdf). Korzystanie z tych formularzy nie jest obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  a. w formie pisemnej na adres: Emil Frey Motors Spółka z o.o.,95-030 Rzgów, ul. Łódzka 40 z dopiskiem „Sklep internetowy”;
  b.  w formie elektronicznej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: subaru@eparts.pl
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy koszty przesyłki nie są uzależnione od ilości zamawianych Produktów (koszty dostawy są takie same niezależnie czy Klient zamówił cztery, dwie lub jeden Produkt), a Klient odstępuje od Umowy co do części Produktów, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części poniesionych kosztów dostawy.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sprzedawca wskazuje następujący adres do zwrotu Produktu: Emil Frey Motors Spółka z o.o.,95-030 Rzgów, ul. Łódzka 40,  z dopiskiem „Sklep internetowy”; Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  ​e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  ​g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, w razie braku zgodności towaru (Produktu) z umową. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy określa Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W celu zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby Klient: (1) opisał wadę i podał datę jej stwierdzenia, (2) zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, (3) wykazał zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (np. podał numer Zamówienia, dołączył kopię paragonu lub faktury VAT, dołączył wydruk z karty płatniczej), (4) podał dane kontaktowe oraz (5) preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać: (1) wymiany Produktu, (2) usunięcia wady, a także jest uprawniony do: (3) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo (4) odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także uprawnienia Sprzedawcy, określa Ustawa o prawach konsumenta.
 6. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w oparciu o formularz reklamacyjny udostępniony w ramach Sklepu internetowego (zakładka „Reklamacje").
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest dostarczenie Produktu Sprzedawcy, aby umożliwić jego zbadanie. Produkt powinien być dostarczony na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. Niezależnie od uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, niektóre Produkty mogą być objęte także gwarancją producenta lub dystrybutora (Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Produkty). Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji określa każdorazowo dokument gwarancyjny dołączony do Produktu lub udostępniony w innej formie przez producenta lub dystrybutora.
 11. Tryb reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną jest opisany w § 3.
 12. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących kwestii innych niż niezgodność Produktu z umową lub świadczenie usług drogą elektroniczną zaleca się odpowiednie zastosowanie trybu opisanego w § 3.
   

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zgoda na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny (postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny). W przypadku takiej konieczności, Sprzedawca składa oświadczenie o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 2. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  b. złożyć wniosek do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta albo siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikające z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 3. Dane adresowe i kontaktowe wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): https://www.uokik.gov.pl/wazne adresy.php.
 4. Konsument może także skorzystać z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, których zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z europejskiej platformy rozstrzygania sporów (Platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR umożliwia konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów on-line przy pomocy bezstronnego organu rozstrzygającego spory.
 6. Na stronach internetowych UOKIK można uzyskać dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi:
  a. opis dostępnych procedur oraz dane kontaktowe punktu kontaktowego UOKIK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiązywanie sporowkonsumenckich.php;
  b. wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce: https://www.uokik.gov.pl/rejestr podmiot uprawnionych.php.
   

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe Klienta w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w zakładce „Polityka prywatności" udostępnionej w ramach Sklepu internetowego.
 4. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawca, wysyłając wiadomość na adres e­mail: subaru@eparts.pl/
   

§ 11  Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: zmiana przepisów prawa mająca wpływ na prawa lub obowiązki stron wynikające z Regulaminu, zmiana sposobu świadczenia usług wynikająca z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub funkcjonalności).
 2. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w zakładce „Regulamin" udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, z informacją o zmianie Regulaminu oraz udostępnioną nową wersją Regulaminu, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa Klientów nabyte przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu (w szczególności w zakresie zawartych Umów sprzedaży).
   

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta (w szczególności Konsumenta), które przysługują mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ewentualne postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się te przepisy.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy lub osób działających z jego upoważnienia za szkodę wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani osobą, o której mowa w § 7 ust. 12 powyżej, jest wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani osobą, o której mowa w § 7 ust. 12 powyżej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem adresu internetowego: https://subaru.eparts.pl/regulamin.php skąd Klient może w dowolnym momencie: pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu. Dodatkowo Sprzedawca udostępnia, w ramach Sklepu internetowego, treść Regulaminu do pobrania w formacie PDF https://subaru.pl/docs/Regulamin_sklep_internetowy.pdf
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet, np. uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieuprawnione, nieuprawnione rozpowszechnianie danych, możliwość otrzymania spamu, możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł). Sprzedawca wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania, jeżeli bezwzględnie wiążące przepisy prawa wskazują inne prawo właściwe.

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy